Ochrana osobných údajov

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov pre webové sídlo servisit.sk

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektujeme platnú legislatívu a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Toto informačné memorandum Vám, návštevníkom webového sídla www.servisit.sk, poskytne informácie predovšetkým o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov.

  1. Informácie o Prevádzkovateľovi - Prevádzkovateľom osobných údajov získavaných prostredníctvom webového sídla www.servisit.sk je spoločnosť Godár OK – TREND s.r.o., so sídlom Fábryho 34, 951 01 Štitáre, IČO: 47894555, DIČ: 2024132352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 37778/N (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby (pozn. dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú), môžete sa obrátiť na Prevádzkovateľa buď priamo na tel. č. 0911 193 851 (v pracovné dni od 9.00 do 17.00), písomne na vyššie uvedenej adrese sídla spoločnosti, alebo elektronicky prostredníctvom webového formulára na adrese http://www.servisit.sk/kontakt.html alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pavol.godar@subject.sk.
  2. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov - Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ len v nevyhnutnom rozsahu, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOÚ”) (a to najmä § 13 ods. 1 písm. a) a b). Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ je spracúvanie osobných údajov zákonné aj vtedy, ak: „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby”). Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu objednávateľa/zákazníka, spracúvať jeho osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je objednávateľ/zákazník zmluvnou stranou alebo v predzmluvných vzťahoch na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
  3. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame – Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na kvalitné poskytovanie jeho služieb, resp. tie, ktorých spracovávavnie ste odsúhlasili. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, ich rozsah je uvedený priamo v danom súhlase. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o zariadení výpočtovej techniky. K spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s tzv. Cookies viď Zásady používania cookies.
  4. Doba spracovania osobných údajov Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v prípade udelenia súhlasu najdlhšie počas doby, na ktorú bol súhlas udelený a v prípade spracovania, na ktoré sa nevyžaduje súhlas, počas nevyhnutne dlhej doby, odvíjajúcej sa najmä od trvania predmetného predzmluvného a zmluvného vzťahu. Po jeho ukončení a vysporiadaní všetkých záväzkov z neho plynúcich, Prevádzkovateľ v súlade s právnym poriadkom a za podmienok ním daných ukončí spracovanie osobných údajov a primerane zabezpečí ich likvidáciu.
  5. Zdroje osobných údajov Prevádzkovateľ predovšetkým spracováva osobné údaje získané od príjmecov jeho služieb (objednávatelia/zákazníci) alebo ich zástupcov, ako aj od uchádzačov o zamestnanie.
  6. Príjemcovia osobných údajov Hlavným príjemcom Vašich osobných údajov je predovšetkým samotný Prevádzkovateľ, ktorý zvyčajne nepostupuje získané osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje však môže Prevádzkovateľ sprístupniť tretím osobám, ak by takýto postup vyplýval z Vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu či záväzného rozhodnutia orgánu verejnej moci.
  7. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom Vám patria najmä tieto práva:

Právo odvolať súhlas Máte právo odvolať každý súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste Prevádzkovateĺovi udelili. Odvolanie súhlasu však už nebude mať vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré prebiehalo počas doby platnosti daného súhlasu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, kategórie dotknutých osobných údajov, účel(y) spracúvania osobných údajov ako aj právny základ ich spracúvania, informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a zdroj spracúvaných osobných údajov.

Právo požadovať prístup k osobným údajom Máte právo vyžadovať, či o Vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Taktiež máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať a požadovať primeraný poplatok za reálne administratívne náklady.

Právo na opravu Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil Vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. V prípade, ak sa napr. zmenili Vaše kontaktné údaje, prosím informujte Prevádzkovateľa, aby ich opravil. Prevádzkovateľ je taktiež povinný viesť o Vás správne a aktuálne údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Prevádzkovateľ je Vaše osobné údaje v právnymi predpismi stanovených prípadoch povinný na Váš pokyn vymazať. V takomto prípade musí najprv vyhodnotiť, či sú na vymazanie splnené podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov a spracúval ich len pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete požadovať, aby spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokoval.

Právo na prenosnosť údajov Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, či inej spoločnosti, ak je to technicky možné.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ v rozpore so záväznými právnymi predpismi, obráťte sa na neho, aby Vám podal vysvetlenie, prípadne vykonal zodpovedajúcu nápravu.

Právo podať sťažnosť S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom sa môžete kedykoľvek obrátiť na príslušný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, a začať tak konanie podľa §100 ZoOOÚ. Vaše práva vo vzťahu k Prevádzkovateľovi si môžete uplatniť buď priamo na tel. č. 0911 193 85, elektronicky na e-mailovej adrese pavol.godar@subject.sk alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ Vám svoje vyjadrenie poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás Prevádzkovateľ vždy informuje.

[OJ1]Hyperlink na http://www.servisit.sk/o-nas/zasady-pouzivania-cookies.html.

Platné od: 25.05.2018, verzia: 1.0.0